Správce osobních údajů

 • Správce osobních údajů Jan Vaidiš, IČ 88500748, se sídlem Rakovník - Rakovník II, Lipová 2764, PSČ 26901 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracované správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaju ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu o Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
 • Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese janvaidis.cz (dále jen „internetové stránky“).
 • Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

Zpracovávané údaje

 • Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektů údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.
Č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
1 Zasílání obchodního sdělení Identifikační údaje Zákazníci Správce 1 rok
 • jednotlivými účely zpracování se míní následující:
  • Plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavření smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
  • zasílání obchodního sdělení a nabídku produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
  • účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
  • personální, mzdová agenda znamená: uzavírání obchodních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce č. 582/1991 Sb. O organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 48/1997 Sb,. O veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;
  • statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
  • zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
  • oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou našim oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je takové zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný.
  • Plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby, apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracovávání vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány automaticky. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Pokud jsme od Vás souhlas získali souhlas ke zpracování osobních údajů. Stalo se tak pro některý z následujících účelů:
Zasílání obchodního sdělení a nabídku produktů a služeb.

Práva subjektu údajů

 • Jako subjekt údajů máte práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoli uplatnit, jedná se o:
  • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracovávání, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobníúdaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat o výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
  • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracovaní osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
  • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • právo na přenositelnost údajů, tj. Právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašim zájmem, právy nebo svobodami;
  • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Předávání do třetích zemí

 • Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Informace a otázky

 • Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách janvaidis.cz nebo prostřednictvím e-mailu na kouzelnik@janvaidis.cz.